Zgodnie z art. 102 § 1 oraz art. 140 § 1 Kodeksu Wyborczego Komitet Wyborczy Wyborców jest obowiązany prowadzić na stronie internetowej rejestry zaciągniętych kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.